صفحه اصلیجهل فول پروفسور ها

علمی که مبنای ان نادرست است مانند دیوار کجی است که تا ثریا میرود . این دیوار کارهایی هم میکند اما ریشه ندارد .

3 views

You may also like