صفحه اصلیزمین هیچگاه از حجت الهی خالی نمی ماند . هر نسل باید ازمایش شود .

1 views

You may also like